Algemene voorwaarden

BordjeVol is een initiatief van Wijzelf B.V. Op BordjeVol zijn de algemene voorwaarden van Wijzelf B.V. van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden Wijzelf B.V.                                                       Versie 1. november 2020

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 

Afnemer: partij die uit hoofde van een Overeenkomst producten of diensten afneemt van Wijzelf B.V.

Leverancier: Wijzelf B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen, welke bestaat uit de ondertekende offerte waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Partij(en): Leverancier (en/) of Afnemer,

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1     Deze Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder overeenkomsten en orders, waarbij Wijzelf B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen als (potentieel) Leverancier van producten of diensten aan een derde, hierna aangeduid als Afnemer, optreedt.

2.2     Afwijkingen van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde zijn slechts geldig voor zover door Leverancier schriftelijk zijn aanvaard.

2.3     Door aanvaarding van een offerte, levering, of de uitvoering van diensten, erkent Afnemer, behoudens indien en voor zover door Leverancier schriftelijk anders is vastgelegd, dat deze Algemene  Voorwaarden daarop van toepassing zijn.

2.4     De Algemene Voorwaarden van Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5     Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden dan wel van een Overeenkomst nietig of vernietigbaar is op grond van het toepasselijk recht, zullen Partijen met elkaar in overleg treden en een wel toegestane bepaling overeenkomen welke zoveel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepaling zal benaderen. De door Partijen gezamenlijk overeengekomen bepaling zal alsdan worden geacht de oorspronkelijke bepaling te hebben vervangen.

2.6     In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze Algemene Voorwaarden.

2.7     Vertraging, verzuim of onachtzaamheid in het afdwingen van enige bepaling uit de Overeenkomst zal niet gezien worden als een verklaring van ongeldigheid of op enige wijze afbreuk doen aan de rechten van Leverancier.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier uitgebrachte offertes.

3.2 Offertes en het daarin opgenomen aanbod zijn, indien de offerte geen termijn bevat voor geldigheid daarvan, geldig tot één maand na de offertedatum.

3.3 Indien Afnemer na afloop van de in lid bedoelde geldigheidsduur van de offerte gebruik wenst te maken van het in de offerte gedane aanbod, kan Leverancier de offerte herzien. Leverancier is niet verplicht het oorspronkelijke aanbod gestand te doen houden. Een herziene offerte is geldig tot één maand na de herzieningsdatum.

3.4 Door ondertekening van een uitgebrachte offerte, of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding door Afnemer binnen de geldigheidsduur als bedoeld in lid 2 en lid 3 komt de Overeenkomst tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Partijen leggen alle wederzijdse rechten en verplichtingen met betrekking tot de tot stand gekomen overeenkomst nader schriftelijk vast in de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst afwijkt van de offerte, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

 

Artikel 4: Wijzigingen

4.1 Wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst op verzoek van Afnemer, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen met Leverancier.

4.2 Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of leveringstijd, zal Leverancier Afnemer hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, schriftelijk informeren.

4.3 Leidt de wijziging in de Overeenkomst tot een nieuwe prijs en/of een nieuwe leveringstijd, dan heeft Leverancier het recht om acceptatie van de gewijzigde prijs en/of nieuwe leveringstijd door Afnemer te verlangen.

4.4 Leverancier kan deze Algemene voorwaarden wijzigen en zal Afnemer in geval van een wijziging schriftelijk hiervan op de hoogte brengen. Behoudens schriftelijke reactie van Afnemer binnen veertien dagen na aankondiging van de wijziging is de wijziging bindend.

 

Artikel 5: Prijs en prijsherziening

5.1 De prijzen genoemd in de offerte worden geacht de kosten benodigd voor de uitvoering van de daarin overeengekomen prestatie te dekken.

5.2 Doorbelastingen, waaronder wijziging in materialen, rechten, belastingen, in- en uitvoerrechten, accijnzen, of andere kosten, die niet zijn afgedekt door de opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.

5.3 Tenzij anders is overeengekomen zijn kosten van vervoer, verpakking, emballage en laden en/of lossen in de prijs inbegrepen. De prijzen genoemd in de Overeenkomst zijn inclusief royalty’s, licentievergoedingen, honoraria of andere kosten voortvloeiend uit het gebruik van intellectueel eigendom.

5.4 De prijzen genoemd in de Overeenkomst zijn exclusief BTW.

5.5 De overeengekomen prijzen kunnen jaarlijks door Leverancier worden geïndexeerd conform de CBS Prijsindex voor commerciële diensten (Dienstenprijsindex). De indexatie wordt, met terugwerkende kracht, doorgevoerd per 1 januari van het kalenderjaar waarop het prijsindexcijfer betrekking heeft. Leverancier zal Afnemer schriftelijk voor 1 maart van het betreffende kalenderjaar op de hoogte te stellen van de indexatie.

 

Artikel 6: Facturering en Betaling

6.1 Betaling van de factuur/facturen inclusief BTW zal plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.

6.2 Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Afnemer van Leverancier een schriftelijke aanmaning/ingebrekestelling met het verzoek het openstaande bedrag binnen 14 dagen te voldoen.

6.3 Indien Afnemer binnen 45 dagen na factuurdatum nog niet aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij in verzuim en is hij tevens gehouden tot vergoeding aan Leverancier van wettelijke rente over het openstaande bedrag en alle kosten die Leverancier voor alle (incasso)maatregelen, in of buiten rechte, heeft gemaakt.

6.4 Afnemer is niet gerechtigd de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen te verrekenen met vorderingen op Leverancier, of tot opschorting van betaling over te gaan.

 

 

Artikel 7: Tijdstip van prestatie

7.1 Leverancier levert de overeengekomen prestatie op het tijdstip dat bepaald is in de Overeenkomst.

7.2 Het overeengekomen tijdstip van levering van de prestatie heeft niet het karakter van een fatale termijn.

7.3 Leverancier zal Afnemer direct informeren met betrekking tot enige vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst, waarbij de omstandigheden die de vertraging veroorzaken worden vermeld.

De verplichtingen van Leverancier worden in geval van vertraging voor twee (2) weken opgeschort.

7.4 Indien de Leverancier stelt dat een vertraging niet aan hem is toe te rekenen en sprake is van overmacht, is artikel 8 van toepassing.

7.5 Indien Afnemer tussentijds aanpassingen wenst ten aanzien van de overeengekomen prestatie, of indien Leverancier informatie/een bijdrage van Afnemer nodig heeft om de prestatie te kunnen leveren, kan dit van invloed zijn op het overeengekomen tijdstip van de prestatie. Partijen komen indien een dergelijke situatie zich voordoet een nieuw tijdstip van levering van de prestatie overeen, dan wel komen overeen dat Leverancier binnen een zekere termijn kan leveren nadat Afnemer Leverancier van de benodigde informatie/bijdrage heeft voorzien.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan, omstandigheden die de nakoming van een verbintenis tussen Partijen verhinderen en die niet aan Partijen zijn toe te rekenen. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort.

8.2 Onder overmacht zullen, indien en voor zover de in artikel 8.1 bedoelde omstandigheden die nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken, mede zijn begrepen:

Beperkende overheidsvoorschriften, natuur- en/of kernrampen, oproer, oorlog en/of oorlogsdreiging, ontwrichting van het Internet door storingen c.q. vertragingen die zich voordoen bij internet service providers.

8.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal de betrokken Partij onder overlegging van de nodige bewijsstukken daarvan onmiddellijk schriftelijk mededeling doen aan de andere Partij.

8.4 In geval een Partij een beroep op overmacht heeft gedaan, zal deze Partij zich inspannen om zo snel als redelijkerwijs mogelijk is zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst alsnog na te komen.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De totale cumulatieve aansprakelijkheid van Leverancier uit enige rechtsgrond wordt in deze Algemene Voorwaarden uitputtend geregeld.

9.2 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

9.3 Leverancier is aansprakelijk voor directe schade die Afnemer lijdt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

9.4 De cumulatieve aansprakelijkheid uit enige rechtsgrond van Licentiegever voor directe schade, is beperkt tot het bedrag van de totale som van hetgeen op het moment van het schade toebrengende feit de twaalf maanden daaraan voorafgaand op grond van de Overeenkomst door Afnemer aan Leverancier is betaald.

9.5 Indien meerdere schade veroorzakende gebeurtenissen met elkaar verband houden en voor een belangrijk deel dezelfde schade tot gevolg hebben, worden deze gebeurtenissen gezien als één schadeveroorzakende gebeurtenis die recht geeft op één claim.

9.6 Indien Afnemer schade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier, of zij heeft het redelijk vermoeden schade te gaan lijden, heeft Afnemer de plicht om hiervan onmiddellijk en schriftelijk melding te maken aan Leverancier. Indien Afnemer haar klachtplicht als opgenomen in dit artikel verzaakt, kan zij geen aanspraak maken op schadevergoeding uit enige rechtsgrond.

9.7 De beperkingen van aansprakelijkheid als opgenomen in dit artikel, komen te vervallen in geval van: aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of indien sprake is van opzet of grove schuld bij de aansprakelijke Partij.

 

Artikel 10: Intellectueel eigendom

10.1 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle aanspraken, in binnen- en/of buitenland, op: octrooien, auteursrechten, tekeningen, sier- en gebruiksmodellen, handelsnamen, merken, beeldrechten en logo’s alsmede “know-how” al dan niet terzake van geheime kennis, op technische werkwijzen en producten – ongeacht of deze kennis octrooibaar zou zijn- en de onder genoemde intellectuele eigendomsrechten, opgebouwde “goodwill”.

10.2 Elke partij blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die zij reeds voorafgaande aan de Overeenkomst bezat of die buiten die contractuele relatie om en onafhankelijk van de wederpartij door haar zijn ontwikkeld.

10.3 Alle intellectuele eigendomsrechten, verband houdende met of ontstaan door uitvoering van de Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Indien intellectuele eigendomsrechten van Afnemer, als bedoeld in artikel 10.2, onvermijdelijk onderdeel worden van de door Leverancier ontwikkelde prestatie, krijgt Leverancier een onbeperkt voortdurend gebruiksrecht op de betreffende intellectuele eigendomsrechten, zodat Leverancier ongestoord gebruik kan (blijven) maken van de intellectuele eigendomsrechten die verband houden met of ontstaan zijn door de uitvoering van de Overeenkomst en Leverancier deze tevens kan exploiteren richting derden.

10.4 Afnemer krijgt een gebruiksrecht op de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de overeengekomen prestatie. Partijen kunnen exclusiviteit van het gebruiksrecht gedurende een zekere termijn overeenkomen. Afspraken omtrent exclusiviteit worden opgenomen in de offerte.

10.5 Afnemer is gerechtigd de door Leverancier ter beschikking gestelde kennis, ontwerpen, tekeningen, specificaties, processen en constructies te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de Overeenkomst en de geleverde prestatie.

10.6 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is het Afnemer niet toegestaan om de in artikel 10.5 vermelde producten van de geest, beeldrechten en logo’s, programmatuur en documentatie of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

10.7 Zodra Afnemer inbreuk door derden op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Leverancier mocht constateren, zal Afnemer daarvan onmiddellijk melding aan Leverancier maken. In zodanig geval zal het Afnemer niet vrij staan om zelfstandig rechtsmaatregelen ten laste van de inbreukmaker te doen nemen, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leverancier. Het staat geheel ter keuze van Leverancier of – en zo ja tot welk beloop – zij in dat geval rechtsmaatregelen ten laste van de inbreukmaker zal entameren.

 

Artikel 11: Geheimhouding en Gebruik Data

11.1 Partijen zullen de Overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in ver­band met de uitvoering van de Overeen­komst kennis krijgen en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelij­ker­wijs kunnen vermoe­den, niet bekend of openbaar maken, behalve voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, enig wettelijk voor­schrift hun daartoe ver­plicht of de wederpartij daartoe voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

11.2 Partijen zullen, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij, hetgeen in verband met de uitvoering van deze Over­eenkomst ter beschik­king wordt gesteld, alleen gebruiken voor het doel waarvoor het is verstrekt.

11.3 Elk van de Partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de Overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11.4 Partijen zullen voldoende voorzorgsmaatregelen nemen en er op toe zien dat de vertrouwelijkheid van de informatie als bedoeld in dit artikel gewaarborgd zijn.

11.5 Partijen zijn gerechtigd, indien de andere Partij de verplichtingen uit dit artikel schendt, een boete op te leggen van € 5.000, – per gebeurtenis aan de overtredende Partij. Betaling van de boete, die onmiddellijk opeisbaar is, laat onverlet de gehoudenheid van de overtredende Partij de schade die het gevolg is van de schending te vergoeden.

11.6 Dit artikel geldt onverkort ook voor door Partijen ingeschakelde derden en/of ingehuurde/geleende partijen en/of krachten.

11.7 Het bepaalde in lid 1 tot en met 6 blijft na de beëindiging van deze Overeenkomst onverkort van toepassing.

11.8 Indien Leverancier in opdracht van Afnemer persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, sluiten Partijen separaat een bewerkersovereenkomst als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

11.9 De verantwoordelijkheid voor de (persoons)gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Leverancier door Afnemer worden verwerkt, ligt volledig bij Afnemer. Afnemer staat er tegenover Leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de (persoons)gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze (persoons)gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 12: Uitbesteding

12.1 Leverancier mag de prestatie of een deel daarvan aan derden overdragen of uitbesteden.

12.2 Leverancier zal een derde, bij overdracht of uitbesteding, binden aan de bepalingen van de Overeenkomst en van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 13: Overname Personeel

13.1 Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat een redelijke vergoeding wordt betaald.

 

Artikel 14: Ontbinding Overeenkomst

14.1 Elk van de Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:

  • in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen twee weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld, of indien de wederpartij van rechtswege in verzuim is;
  • in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden en de overmachtperiode langer dan twee maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan twee maanden gaat duren;
  • in geval door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd, de wederpartij verwikkeld raakt in een tegen haar gerichte faillissementsprocedure, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
  • indien voor de levering van de overeengekomen prestatie Leverancier over een licentie dient te beschikken en zij niet langer hierover beschikt of uit andere hoofde niet langer (sub)licenties mag/kan verstrekken aan Afnemer;
  • in geval van stillegging, intrekking van eventuele vergunningen, beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst, of enige daarmee vergelijkbare toestand van het bedrijf van Leverancier.

14.2 Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekende brief of deurwaardersexploot.

 

Artikel 15: Gevolgen beëindiging Overeenkomst

15.1 Alle vorderingen die Leverancier, ten gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief eventuele vorderingen uit hoofde van schadevergoeding, zijn terstond en geheel opeisbaar en verrekenbaar met vorderingen welke Leverancier op Afnemer mocht hebben of verkrijgen.

15.2 In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst eindigen verstrekte licenties onmiddellijk.

15.3 In alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst dient Afnemer alle exemplaren van documentatie, informatiebronnen, software etc. die zij uit hoofde van de Overeenkomst in gebruik heeft gekregen, alsmede alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen binnen twee weken na beëindiging of ontbinding af te geven aan het adres van Leverancier of te vernietigen.

15.4 Afnemer zal in alle gevallen van beëindiging van de Overeenkomst gehouden zijn tot het onmiddellijk en volledig teniet doen van elke tot op dat moment door hem/haar gehanteerde vorm van openbaarmaking van (onderdelen van) de prestatie, waaronder, doch niet uitsluitend, de openbaarmaking door middel van het Internet.

15.5 Beëindiging van de Overeenkomst (om welke reden ook) is geen grondslag voor terugbetaling van reeds betaalde facturen.

 

Artikel 16: Geschillen

16.1 Geschillen tussen Partijen daaronder begrepen die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

16.2 Geschillen tussen Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Breda.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht

17.1 Op de overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen zoals het Weens Koopverdrag worden uitgesloten.