Bijdrage aan beroepscompetenties

De workshop draagt bij aan onderstaande beroepscompetenties, zoals deze zijn vastgesteld in de beroepsprofielen.

Ergotherapeut

 • Vakinhoudelijk handelen
 • Samenwerking
 • Kennis en wetenschap / Leren en ontwikkelen

Mantelzorgmakelaar

 • Vraagarticulatie gericht op verduidelijking ondersteuningsbehoefte mantelzorger
 • Verkenning en analyse van de hulpvraag van de mantelzorger
 • Informeren, adviseren en uitvoeren
 • Methodische vaardigheden
 • Primair gericht op ondersteuning eigen regie mantelzorger
 • Kennis sociale kaart

Maatschappelijk werk

 • Concrete en informatieve hulpverlening
 • Uitbouwen en ondersteunen van sociale netwerken
 • Outreachende benadering

Cliëntondersteuner

 • Versterken van sociale netwerken
 • Herkennen en erkennen van beperkingen
 • Verduidelijken ondersteuningsbehoefte van mensen met een beperking middels brede vraagverduidelijking
 • Ondersteunen naar eigen regie

Sociaal werker

 • Vroegtijdig signaleren van kansen, problemen en herkennen van knelpunten, achterhalen van de integrale vraag bij problemen. […]
 • Het agenderen van complexe problemen en oplossingsrichtingen in contacten met mensen […]
 • Ondersteunen bij het voeren van de eigen regie: ondersteunen, informeren, adviseren, helpen en motiveren van mensen bij het verkrijgen van invloed, zeggenschap, ontwikkeling en keuzes maken. […]
 • Mensen met elkaar verbinden: […] Het opbouwen en versterken (van de inzet van) het sociaal netwerk van mensen […] initiëren, begeleiden en samenbrengen van individuen, groepen […] mantelzorgers, sociale netwerken […].
 • Leefgebieden: […] Sociale relaties: Gezin, familie, relatie, vrienden en buurtgenoten, netwerkontwikkeling, sociale steun. […] Psychische gezondheid: Psychisch welbevinden […]. Zingeving: Motivatie en drijfveren […] dromen en verlangens […].

Gezinshuisouders

 • Specifieke methodieken gericht op persoonlijke interesse of wat nodig is binnen het gezin

GGZ-agogen

 • Ondersteunt de cliënt bij rehabilitatie
 • Ondersteunt de cliënt bij netwerkontwikkeling

Sociaal Agogen

 • Gericht op het versterken van de competenties van de sociaal agogisch medewerker en/of de orthopedagoog
 • Relevant voor de beroepsuitoefening van de sociaal agogisch medewerker en/of de orthopedagoog

 

Verpleegkundige

Competentiegebied De samenwerkingspartner
Uit competentiebeschrijving:

 • De verpleegkundige ondersteunt en begeleidt de mantelzorg of (waar mantelzorg ontbreekt) het sociale netwerk.

Vaardigheden en attitude:

 • Kan samenwerken met patiënten, hun naasten en mantelzorgers.
 • Kan patiënten, hun naasten en mantelzorgers steunen en hen waar nodig verwijzen.

Competentiegebied De gezondheidsbevorderaar
Uit competentiebeschrijving:

 • De verpleegkundige draagt bij aan het bevorderen van gezondheid van mensen door het ondersteunen van hun zelfmanagement. Waar mogelijk betrekt de verpleegkundige de naasten en/of mantelzorg actief, waar mantelzorg ontbreekt legt zij contact met of initieert zij een sociaal netwerk rondom de patiënt.

Vaardigheden en attitude:

 • Kan interventies uitvoeren inzake individuele en collectieve preventie en gezondheidsvoorlichting.
 • Is in staat het sociaal netwerk rond een patiënt te versterken.
 • Houdt rekening met persoonlijke factoren, wensen en behoeften van groepen mensen, patiënten en hun naasten.
 • Kan participeren in individuele en collectieve / groepsgerichte preventie.

 

Zorgkundige

Competentiegebied De gezondheidsbevorderaar
Uit competentiebeschrijving:

 • De zorgkundige biedt vooral zorggerelateerde preventie. Zij draagt bij aan het ‘voorkomen van erger’ door het ondersteunen van het zelfmanagement van patiënten. Waar mogelijk betrekt de zij de naasten en/of mantelzorg actief, waar mantelzorg ontbreekt legt zij contact met of initieert zij een sociaal netwerk rondom de patiënt. Zij houdt daarbij rekening met de fysieke (leef)omgeving, sociale relaties, cultuur en leefstijl. Daarnaast richt zij zich op de omgeving van de patiënt.

Kennis, vaardigheden en beroepshouding:

 • Signaleren van veranderingen in de gezondheidstoestand
 • Adviseren over gewenste veranderingen in de leefstijl of volhouden van therapie
 • Respect hebben voor de opvattingen van patiënten en hun naasten over gezondheid en ziekte
 • Rekening houden met persoonlijke factoren, wensen en behoeften van groepen mensen, patiënten en hun naasten.
 • Versterken van het sociaal netwerk rond een patiënt.

 

Verpleegkundig specialist

Competentiegebied Gezondheidsbevorderaar
Uit competentiebeschrijving:

 • Vanuit haar specifieke deskundigheid signaleert de verpleegkundig specialist gezondheidsrisico’s bij individuele zorgvragers en patiëntengroepen […] op individueel […] niveau en onderneemt actie om hier invloed op uit te oefenen.

Kennis:
De verpleegkundig specialist heeft kennis van:

 • de principes van zelfmanagement, empowerment, leefstijlen, preventie en gezondheidsvoorlichting, gezondheids- en gedragsdeterminanten, sociale netwerken, en kent manieren van gedragsbeïnvloeding en manieren om gezond gedrag te stimuleren.

Vaardigheden:
De verpleegkundig specialist is in staat om:

 • gezondheidsrisico’s te signaleren (individueel […]
 • het zelfmanagement van en het sociaal netwerk rond een zorgvrager te ondersteunen, diens empowerment te bevorderen, te adviseren over veranderingen in de leefstijl […]
 • interventies uit te voeren inzake individuele […] preventie en gezondheidsvoorlichting, en om beleid en interventies te ontwikkelen gericht op preventie en vroegsignalering.

Competentiegebied Communicator
Vaardigheden:
De verpleegkundig specialist is in staat om:

 • zorgvragers en hun naasten te informeren en (psychosociaal) te begeleiden in (complexe) zorgsituaties, onder meer ten aanzien van kwaliteit van leven bij palliatieve zorg, en om afspraken te maken over de rol en de inzet van naasten en het sociale netwerk.

Attitude:
De verpleegkundig specialist kenmerkt zich door:

 • het oog hebben voor de zorgvrager, naasten en het sociale netwerk, het tonen van empathie en respect, het optreden als belangenbehartiger, en het aanpassen van de communicatie aan de verschillende fasen van leven, gezondheid, ziekte en sterven, de culturele achtergrond, de mate van geletterdheid en/of gezondheidsvaardigheden, en door zich bewust te zijn van de effecten van de eigen verbale, non-verbale en digitale uitingen.